Prijave priloga

Kako prijaviti prilog

Imate li korisničko ime i lozinku za časopis: Zagrebačka pravna revija?
Prijavite se

Trebate li korisničko ime i lozinku?
Registrirajte se

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

 

Smjernice za autore

Detaljan vodič za autore dostupan je na adresi: http://revija.pravo.unizg.hr/Upute/VodicAUTORI.pdf.

Radovi koji se prijavljuju za objavu u časopisu moraju udovoljavati sljedećim tehničkim karakteristikama:

1. STRUKTURA RADA
a) uvodni sinopsis s popisom ključnih riječi. Sinopsis ne smije prelaziti deset redaka. Popis ključnih riječi mora sadržavati do pet riječi ili pojmova,
b) tekst rada. Rad ne smije biti veći od 32 kartice (576000 znakova).
c) sažetak rada. Sažetak rada ne smije sadržavati više od jedne kartice teksta.

2. JEZIK RADA
Prihvaćaju se radovi na hrvatskom ili na engleskom jeziku.  

3. VELIČINA I STIL SLOVA, PRORED, PORAVNANJE TEKSTA
a) GLAVNI TEKST (SINOPSIS, TEKST RADA I SAŽETAK)
stil slova: Times New Roman
veličina slova: 12
prored: 1,5
b) BILJEŠKE
stil slova: Times New Roman
veličina slova: 10
prored: 1
Tekst u glavnom tekstu i u bilješkama mora biti poravnat.

4. BILJEŠKE
a) KNJIGE (UDŽBENICI, MONOGRAFIJE, UREDNIČKE KNJIGE) I ČLANCI
Kada se izvor prvi put navodi u bilješkama, mora biti detaljno identificiran i to: navođenjem prezimena i imena autora, naslova izvora (u kurzivu), izdavača, mjesta i godine izdavanja. Kada se isti izvor koristi kasnije u tekstu, nije potrebno navoditi njegov puni naziv, već samo prezime autora, godinu izdavanja i stranicu. Uvijek kada se autor poziva na određeni izvor, potrebno je navesti i točan broj stranice na koji se u odgovarajućem radu poziva.
b) ELEKTRONIČKA GRAĐA
Kada se kao izvor koristi elektronička građa, potrebno ju je u bilješkama identificirati navođenjem točne internetske adrese na kojoj je građa pronađena uz navođenje datuma pristupa građi.
c) PRAVNI AKTI
Kada se kao izvor koriste određeni pravni akti, potrebno ih je identificirati navođenjem broja službenog glasila u kojem su objavljeni.

 

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

 1. Potvrđujem da prilog nije predan za objavu ili objavljen u bilo kojem drugom časopisu.
 2. Potvrđujem da prilog slijedi Upute o citiranju i formatiranju teksta.
 3. Prihvaćam pravila Zagrebačke pravne revije o raspolaganju autorskim pravom, koja uključuju sljedeće obveze na strani autora:
   - davanje jamstva u pogledu autorstva priloga koji se predaje za objavu;
   - davanje jamstva da autor prilog nije predao za objavu ili objavio u bilo kojem drugom časopisu;
  -  osnivanje isključivog, teritorijalno i vremenski neograničenog prava iskorištavanja autorskog djela u korist Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, što uključuje i pravo reproduciranja u bilo kojem obliku, pravo distribuiranja, pravo stavljanja na raspolaganje javnosti, pravo uvrštenja djela u elektroničke baze podataka te pravo prerade djela;
   - davanje jamstva da na prilogu na postoje prava trećih osoba, te jamstva da će autor od Fakulteta otkloniti bilo koji zahtjev koji bi treće osobe mogle postaviti prema Fakultetu u vezi s iskorištavanjem priloga koji se predaje za objavu;
   - prihvaćanje nadležnosti suda u Zagrebu za rješavanje sporova.

  U slučaju da prilog bude prihvaćen za objavu u Zagrebačkoj pravnoj reviji, od autora se traži potpisivanje ugovora o iskorištavanju autorskog djela koji uključuje prethodno navedene uglavke. 

 

Izjava o privatnosti

Osobni podaci prikupljeni za potrebe ovog časopisa obrađuju se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i relevantnim hrvatskim propisima o zaštiti osobnih podataka.