Državne potpore u kontekstu javne nabave

Danijel Stanković

Sažetak


Izvorni je cilj pravilâ o javnoj nabavi zaštita tržišnog natjecanja i postizanje realne, tržišne cijene za usluge, robu i radove koji su predmet nabave javnog naručitelja. Usto, ona u sebi imaju ugrađene preventivne mehanizme protiv dodjele ugovora ponuditelju koji je primatelj nezakonite potpore. Međutim, izvan specifičnog konteksta usluga od općeg gospodarskog interesa, u praksi se ne govori toliko o problemu državnih potpora koje mogu nastati samom dodjelom ugovora o javnoj nabavi – bilo zbog povrede pravilâ o javnoj nabavi, bilo zbog drugih elemenata ugovora koji se dodjeljuje.

U radu se analizira pojam državne potpore u kontekstu javne nabave, ali i odnos postupaka pravne zaštite i sankcioniranja povreda jednih i drugih pravila. Autor zastupa tezu prema kojoj se pravila o oduzimanju nezakonitih državnih potpora moraju svakako primijeniti ako u konkretnom slučaju nije dostupna pravna zaštita konkurenata u postupku kontrole javne nabave.

Ključne riječi


javna nabava, državne potpore, izuzetno niska ponuda

Puni tekst:

PDF