Kaznenopravna zaštita računalnih sustava, programa i podataka

Ivica Kokot

Sažetak


Većina država u svijetu načelno se složila u potrebi da se najteži napadi na informacijske sustave kriminaliziraju, iako i na međunarodnoj i na nacionalnoj razini nailazimo na različite pristupe. Najvažniji međunarodni instrument u borbi protiv kompjutorskog kriminala, Konvencija o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe iz 2001. godine, s vremenom se pokazao nedostatnim, tako da su Europski parlament i Vijeće EU-a donijeli Direktivu o napadima na informacijske sustave, kojom bi manjkavosti Konvencije trebale biti otklonjene. Odredbe Konvencije i prijedloga Direktive R. Hrvatska preuzela je u novo kazneno zakonodavstvo, kao i obveze koje iz toga proizlaze. Kako se radilo o jedinstvenoj prilici da se kod donošenja novog Kaznenog zakona, koji je stupio na snagu 1. 1. 2013. godine, područje kriminalizacije prvi put sustavno uredi, ovaj rad testirat će uspješnost novih odredaba poredbenom i drugim metodama.


Ključne riječi


kibernetski kriminalitet; napadi na informacijske sustave; računalni sustavi; računalni programi; računalni podaci

Puni tekst:

PDF