Geneza i značaj prava na osobnu slobodu

Gregori Graovac

Sažetak


U radu se razmatra oblikovanje, razvitak te važnost prava na osobnu slobodu. Kao pozadina razmatrane materije, u osnovnim se crtama izlaže i opća problematika ljudskih prava i temeljnih sloboda. U središnjem dijelu, koji govori o genezi prava na osobnu slobodu, daje se pregled najvažnijih dokumenata koji su u "povijesnom hodu" tog prava pridonijeli jačanju shvaćanja njegove važnosti i obvezatnosti njegova poštovanja, promicanja i zaštite. Pri tome se posebna pozornost poklanja Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u tumačenju Europskog suda za ljudska prava kao vrhuncu dosadašnje geneze prava na osobnu slobodu. Završno se govori o važnosti prava na osobnu slobodu.


Ključne riječi


pravo na osobnu slobodu; ljudska prava i slobode; pravna povijest; Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Europski sud za ljudska prava

Puni tekst:

PDF