ZAŠTITA POVRIJEĐENOG PRAVA DIONIČARA NA OBAVIJEŠTENOST U IZVANPARNIČNOM POSTUPKU U KONTEKSTU NOVODONESENOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU

Sara Madžarov Matijević

Sažetak


Pravo na obaviještenost je pravo dioničara dobiti obavještenja o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu glavne skupštine. Jedan od načina na koji se ono može štititi je zahtjevom dioničara o tome mora li uprava, odnosno izvršni direktori dati obavještenja. Cilj je ovog rada primjenom usporednopravne metode analizirati zaštitu ovog dioničarevog prava koje se temeljem Zakona o trgovačkim društvima štiti u izvanparničnom postupku. U primjeni novog Zakona o izvanparničnom postupku polazi se od činjenice kako prijelazne odredbe zakona ne sadrže rješenja kojim bi se propisala primjena njegovih općih odredaba u izvanparničnim postupcima uređenim Zakonom o trgovačkim društvima ili bilo kojim posebnim propisom. Stoga, otvara se pitanje njegove primjene u trgovačkom (statusnom) izvanparničnom postupku zaštite prava dioničara na obaviještenost.


Ključne riječi


pravo na obaviještenost; dioničko društvo; izvanparnični postupak; Zakon o izvanparničnom postupku

Puni tekst:

PDF