UPOTREBA TRADICIONALNIH PRAVNIH ARGUMENATA ZA OPRAVDANJE TUMAČENJA I PRIMJENE ČLANKA 8. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Ana Žagar

Sažetak


Ovaj rad tumačenje Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od strane Europskog suda za ljudska prava prikazuje posve različito od sve proučene literature. Umjesto izdvajanja u praksi Suda razvijenih specifičnih tumačenjskih doktrina, pokazuje se da Sud koristi i tradicionalne tumačenjske argumente, kako ih je popisao Giovanni Tarello. Dokazivanjem da Sud u tumačenju i primjeni Konvencije rabi argumente s dugom povijesti upotrebe, a koje rabe i domaći sudovi prilikom tumačenja i primjene nacionalnih propisa, želi se obeshrabriti ideje o proizvoljnosti tumačenja Suda u Strasbourgu i poboljšati njihovo razumijevanje na nacionalnoj razini. Metoda rada je kvalitativna analiza sadržaja, a presude su odabrane kombinacijom namjernog i slučajnog uzorkovanja.


Ključne riječi


Europski sud za ljudska prava, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, tumačenjske doktrine, tumačenjski argumenti, kvalitativna analiza sadržaja.

Puni tekst:

PDF