PLOVIDBENA PRAVA PREMA KONVENCIJI UJEDINJENIH NARODA O PRAVU MORA I MORSKI POJASEVI REPUBLIKE HRVATSKE

Trpimir Mihael Šošić

Sažetak


Plovidba morem veoma je važna za razvoj međunarodnih odnosa općenito, a ponajprije za razvoj trgovinskih odnosa. Stoga je odvajkada izražen interes za neometanim odvijanjem pomorske plovidbe, koji je, pak, u opreci za zahtjevom država da, radi zaštite nacionalnih interesa, pomorsku plovidbu nadziru, napose u morskim predjelima u blizini svojih obala. Ta se  opreka manifestirala i u sporovima između Hrvatske i njezinih susjednih država na istočnoj obali Jadrana. Suvremeno međunarodno pravo mora, koje je kodificirano u Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982., nastojalo je postići ravnotežu između plovidbenih prava brodova i interesa obalnih država. U prvom dijelu rada analiziraju se odredbe Konvencije o pravu mora kojima se uspostavljaju odgovarajući plovidbeni režimi, tj. sloboda plovidbe, neškodljivi prolazak i tranzitni odnosno arhipelaški prolazak. Drugi dio rada posvećen je hrvatskom zakonodavstvu kojim se implementiraju razmatrana međunarodnopravna pravila, a posebna se pažnja posvećuje problematici plovidbe prema Sloveniji i Bosni i Hercegovini. U zaključku je podcrtana iznimna važnost plovidbenih režima iz Konvencije o pravu mora, kojima je postignuta djelotvorna ravnoteža između zahtjeva za neometanom plovidbom i nacionalnih interesa obalnih država, a posebno je istaknuto da konvencijska pravila pružaju dostatnu garanciju neometane prometne komunikacije i u kontekstu Jadranskog mora.

Ključne riječi


Konvencija UN-a o pravu mora, sloboda plovidbe, neškodljivi prolazak, tranzitni prolazak, Hrvatska

Puni tekst:

PDF