Briandov plan: Prvi pokušaj stvaranja Europske unije (1929.-1932.)

Zrinka Erent-Sunko, Miran Marelja, Ivan Obadić

Sažetak


Briandov plan stvaranja jedne vrste europske federacije predstavlja prvi pokušaj velike europske sile da pokrene proces europske integracije mirnim putem. Taj proces bio je prije svega potaknut francuskim strahom od Njemačke. Naime, unatoč francusko-njemačkom pomirenju, Dawesovom planu, Locarnskim ugovorima, te Briand-Kellogovom paktu, i dalje je ostalo otvoreno pitanje francuske sigurnosti. Uz to otvorena je i ekonomska problematika. Odgovor se pronašao u ideji federalne konstrukcije koju je podržala i Paneuropska unija. Plan je 1928. predstavio Briand pred Ligom naroda da bi dvije godine kasnije bio predstavljen i Memorandum o ustroju Europske savezne unije. No, u međuvremenu su se promijenile okolnosti, a i politika sila koje su trebale biti glavni nositelji ovog plana. Za neke od njih je naglašavanje političkog aspekta ovog europskog projekta bilo neprihvatljivo dok je za neke, poput Velike Britanije, ovaj plan mogao narušiti dobre odnose sa SAD, štetiti trgovinskim vezama sa ostatkom carstva te slabeći Ligu naroda ojačati regionalne pokrete.  Iako Briandov plan nije uspio njegovo značenje nije zanemarivo. Sama ideja, ali i polemike koje su se u vezi Plana vodile, posebice o pitanjima koja nisu bila jasno definirana Memorandumom, na određeni su način bila praktična platforma za suvremenu europsku integraciju. 


Ključne riječi


Briandov plan, europska ideja, europska integracija, Europska unija

Puni tekst:

PDF