Djelomična uvjetna osuda i njezina primjena u praksi s prikazom sustava uvjetne osude u novom kaznenom zakonu

Nevena Aljinović

Sažetak


Rad se bavi tematikom novog mjesta uvjetne osude u sustavu kaznenopravnih sankcija te razlozima uvođenja novog instituta djelomične uvjetne osude po uzoru na komparativna zakonodavstva. Osim kratkog povijesnog prikaza razvoja instituta uvjetne osude, fokus rada je prvenstveno na institutu djelomične uvjetne osude; razlozima uvođenja, pretpostavkama za njeno izricanje, dodatne obveze i zaštitni nadzor uz djelomičnu uvjetnu osudu te opoziv djelomične uvjetne osude. Kroz praksu ESLJP prikazane su povrede najvažnijih konvencijskih prava žrtava počinjenih od strane države izricanjem kaznenopravnih sankcija nerazmjernih težini počinjenog djela. Posebni osvrt je učinjen u pogledu izricanja djelomične uvjetne osude kroz praksu Općinskog suda u Splitu kao i analizu podataka Državnog zavoda za statistiku RH u pogledu učestalosti izricanja djelomične uvjetne osude od trenutka njezine primjene do zaključno s 2016. godinom.Ključne riječi


uvjetna osuda, djelomična uvjetna osuda, modifikacija kazne, alternativne sankcije

Puni tekst:

PDF